Obchodné podmienky


Portál kosicke.sk je venovaný všetkým Košičanom, ktorí chcú propagovať svoje akcie, zľavy
alebo darčeky za nákup a to úplne ZADARMO.

Obchodné podmienky


Kontakt administrátora:
info@kosicke.sk

Webové sídlo: 

www.kosicke.sk


Pridanie zľavy je úplne ZADARMO:

Portál je zameraný na jednoduchú a modernú propagáciu lokálnych podnikov v Košiciach. Za pridanie zľavy sa neplatí absolútne nič. Zľava bude zverejnená na obdobie v akom je zľava platná alebo zverejnená a jej platnosť je v budúcnosti. Zľava, ktorej platnosť vypršala, nemôže byť zverejnená. V prípade potreby však zľavu môžete kedykoľvek pozastaviť, upraviť, alebo úplne zrušiť. Na portáli je možné predplatiť si aj banner a to v dvoch prevedeniach – štandardný, alebo ukotvený pri scrolovaní. Máte jedinečnú a hodnotnú ponuku? Podmieniť ju môžete kupónom. Získate tak merateľnosť a spätnú väzbu na vašu ponuku, pretože presný zoznam vygenerovaných kupónov a e-mailových adries, na ktoré tento kupón bol zaslaný, si jednoducho viete sledovať vo vašom účte. Môžete si dokonca zaznačiť, ktorý kupón bol reálne vo Vašej prevádzke využitý. Takýto zoznam si viete následne exportovať do PDF alebo vytlačiť, čím získate prehľad a kontrolu.


Registrácia je úplne ZADARMO:

Na portáli sa registrujú iba členovia, ktorí majú záujem na portál pridávať svoju ponuku ako zľavu. Pre umiestnenie banera nie je potrebná registrácia. Táto registrácia slúži hlavne na možnosť manažovať, upravovať, pozastavovať a mazať svoje pridané zľavy. Registrácia požaduje iba emailovú adresu a heslo. Registrácia nepožaduje žiadne iné osobné údaje. Registrácia je úplne ZADARMO a registrovaný člen môže svoje konto kedykoľvek trvalo zrušiť jednoduchou voľbou v nastaveniach vo svojom účte. Registrácia nemá žiadnu viazanosť ani sa na registráciu neviažu žiadne dodatočné poplatky. 


Reklamný baner na titulke webu

Za banner na titulke webu sa vystavuje faktúra, ktorá musí byť uhradená pred zverejnením banera. Banner je po zaplatení faktúry zverejnený až na 30 dní alebo viac, podľa dohody. Banner faktúruje reklamný partner projektu kosicke.sk spoločnosť Maxi Mark s.r.o. IČO: 47539330, DIČ: 2023955120.


Práva a povinnosti:

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na úpravu, mazanie zliav alebo blokovanie účtov užívateľov, ktorí porušia obsah vhodný pre rodinu, budú propagovať násilie, rasizmus, erotický obsah, ponuku s podvodným charakterom, alebo akokoľvek inak narúšať korektnosť a správnosť svojej ponuky alebo uvádzať klamlivé informácie. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah pridaný na portál v momente pridania, je ale oprávnený akýkoľvek obsah z portálu kedykoľvek vymazať alebo zablokovať.


Zrušenie účtu:

Je bezplatné a je možné okamžite z vlastnej vôle klienta. Zrušenie účtu je možné v Nastaveniach po prihlásení sa do svojho účtu na portáli. Zrušením účtu sa stratia a zmažú všetky dáta, ktoré boli s účtom spojené. T.j. všetky zľavy, aj keď boli v čase zrušenia účtu aktívne. Ochrana autorského diela:

Za porušenie autorského diela sa považuje aj:

Kopírovanie grafickej témy a vzhľadu webového sídla www.kosicke.sk so všetkými jej funkčnými prvkami ako sú hlavne: interaktívny spôsob pridávania ponuky, vzhľad webového sídla ako celku, kopírovanie užívateľského rozhrania, napodobňovanie rozmiestnení prvkov a farebných schém. Všetky grafické témy sú majetkom prevádzkovateľa: Maxi Mark s.r.o., Cottbuská 2, Košice, IČO: 47539330, DIČ: 2023955120, Zap. v obch. registri Okr. súdu Košice 1, Oddiel: Sro, vložka číslo 34462/V.

V zmysle § 58 autorského zákona - 618/2003 Z.z.  je akékoľvek šírenie a kopírovanie autorského diela 

zakázané a bude sa postihovať finančnou pokutou až do výšky 25.000 €.

(1) Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä

a) určenia svojho autorstva, 

b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva, 

c) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do tohto práva vrátane zákazu zásahu podľa § 59 a 60,

d) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane

1. údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi takej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb, 

2. údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene takej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby, 

e) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to

1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo

2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 59 a 60 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia, 

f) náhrady ujmy podľa osobitného predpisu, 9b)

g) vydania bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie licencie pri obdobných zmluvných podmienkach v čase neoprávneného zásahu do tohto práva.§ 283 Porušovanie autorského práva

(1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu, alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) závažnejším spôsobom konania,

c) z osobitného motívu, alebo

d) prostredníctvom počítačového systému.(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.